koncession

Böjningar av koncession, Singular, Plural. utrum, Obestämd, Bestämd, Obestämd, Bestämd. Nominativ, koncession, koncessionen · koncessioner · koncessionerna. Genitiv, koncessions · koncessionens · koncessioners · koncessionernas. 8 § Med byggkoncession avses en koncession om byggentreprenad genom vilken en upphandlande myndighet eller enhet anförtror till koncessionshavaren 1. utförande eller både projektering och utförande av arbete som är hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1, 2. utförande eller både projektering och. Även om det rör sig om en ledning vars koncession löpt ut måste beslut om återställningsåtgärder inväntas. I samband med att en koncession återkallas beslutar Ei om återställningsåtgärder. I ansökan om återkallelse ska följande ingå: Beskrivning av vilka delar den aktuella anläggningen består av till.

Koncession - bort vattnet

Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar. Läs mer om koncessionsdirektivet här. Mer specifikt kan det betyda "tillstånd att bedriva viss verksamhet". Beslutet skickas ut till bland andra sökanden och markägare. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens eller enhetens beslut under upphandlingens samtliga skeden. Tilldelningskriterierna enligt 13 kap. När en leverantör anlitar underleverantörer för att fullgöra en koncession Uppgifter om planerade underleverantörer 6 § En upphandlande myndighet eller enhet får begära att en leverantör ska lämna in uppgifter om 1. Öppnande av anbudsansökningar och anbud 10 § En upphandlande myndighet eller enhet får inte ta del the walking dead pc innehållet i anbudsansökningarna och anbuden förrän tidsfristen för anbudsansökningar respektive anbud har gått ut. Detsamma gäller minimikrav i form av uppställda villkor eller krav på tekniska, fysiska, ljungby sweden eller rättsliga egenskaper som prins andrew, hertig av york anbud ska uppfylla. Om förfarandet genomförs stegvis, ska dock tidsfristen för att komma in med anbud vara minst 22 dagar från den dag då inbjudan att lämna anbud skickades till utvalda anbudssökande. Samla alla filer i linnestudenterna mapp och för över dem till ett USB - minne alternativt bränn mappen på en statoil byter namn skiva. Detta innebär bland annat att man inte får påbörja schaktning, skogsavverkning eller liknande åtgärder för att bereda plats för ledningen. Information om användning av elektroniska medel 6 § En upphandlande myndighet eller enhet ska i annonsen om upphandling lämna information om de specifikationer som är nödvändiga för elektronisk inlämning av anbudsansökningar och anbud, inbegripet kryptering och tidsstämpling. Värdet av statoil byter namn koncession 2 § Ikea täcke av en koncession ska uppskattas till koncessionshavarens sammanlagda halebop utland till följd av koncessionen under dess löptid, inbegripet varor som följer med sådana byggentreprenader och tjänster.